tiedotteet

Väestönsuojat kuntoon – vastuut ja velvoitteet

Väestönsuojiin liittyvät vastuut ja velvoitteet on säännelty pelastuslaissa sekä Valtioneuvoston asetuksessa. Väestönsuojasta huolehtiminen on pääosin rakennuksen omistajan vastuulla. Apuna voi toimia myös kiinteistöhuolto. Turvakolmion huoltopäällikkö Anni Voutilainen kertoo väestönsuojiin liittyvistä vastuista ja velvoitteista, väestönsuojien tilasta Suomessa sekä väestönsuojelusta yleisesti. 

Väestönsuojelu on Geneven sopimusten alainen kansainvälinen säädös. Sen tarkoituksena on väestön ja omaisuuden turvaaminen sodan sekä muiden siihen verrattavien olosuhteiden aiheuttamilta tuhoilta. 

Myös väestönsuojien rakentamista ja ylläpitoa koskevat omat asetuksensa. Väestönsuojien rakentamisvelvoite määräytyy rakennuksen koon, käyttötarkoituksen ja henkilömäärän mukaan. Yli 1 200 neliömetrin suuruiseen uudisrakennukseen tulee rakentaa väestönsuoja. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusten osalta raja on 1 500 neliömetriä. 

Noin 85 prosenttia Suomen väestönsuojista on asuin- ja liikekiinteistöjen yhteydessä olevia teräsbetonisuojia. Niiden lisäksi on olemassa jonkin verran useamman kiinteistön yhteisiä kalliosuojia. 

Omakotitaloalueilla ja maaseudulla ei välttämättä ole lainkaan väestönsuojia. Näillä alueilla turvaudutaan tilapäisiin suojatiloihin, mikä tarkoittaa yleensä kotiin suojautumista. Uhan sattuessa viranomaiset määräävät väestönsuojat otettavaksi käyttöön 72 tunnin sisällä. Samalla annetaan ohjeet tilapäisten suojien rakentamista varten sellaisilla aluilla, joilla väestönsuojia ei ole. 

Vastuut ja velvoitteet 

Rakennuksen omistajat ja haltijat: Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus sekä suojan ylläpito ja kunnostukset ovat rakennuksen omistajan harteilla.  

Viranomaiset: Viranomaiset vastaavat yleisistä väestönsuojista, jollaisia on usein vain suurimmissa kaupungeissa. Väestönsuojelutoimiin osallistuvat ne viranomaiset, jotka hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä normaalioloissakin. Lisäksi valmiuslaki voi määrätä sodan tai sen uhkan aikana lisähenkilöstöä erilaisiin väestönsuojeluun liittyviin tehtäviin. 

Pelastustoimi: Pelastustoimen vastuulla on toimialaansa kuuluvat väestönsuojelutehtävät valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. 

Sisäministeriö: Sisäministeriö johtaa ja koordinoi pelastustoimen vastuulla olevia väestönsuojelun kansallisia järjestelyitä. 

Väestönsuojeluhenkilöstö, -materiaali ja -tilat nauttivat erityistä suojelua aseellisissa konflikteissa, sillä väestönsuojelulla on kansainvälisin sopimuksin määritelty erityinen asema. 

Taloyhtiöiden muistilista 

Väestönsuojan omistaja vastaa suojan ylläpidosta ja kustannuksista. Väestönsuojiin on tehtävä määräajoin tarkastuksia ja kokeita. Suojan tulee olla sellaisessa kunnossa, että sen voi ottaa käyttöön 72 tunnin kuluessa viranomaismääräyksestä. 

Suurimmat puutteet väestönsuojissa liittyvät yleensä siihen, ettei niitä ole saatettu säännöllisen kunnossapidon piiriin. Säännölliset tarkastukset ja huollot ovat tekemättä, 10 vuoden välein tehtävä tiiveyskoe on suorittamatta, ilmanvaihtokoneet on koekäyttämättä ja säteilymittarin kalibrointi on tekemättä. Päiväystuotteetkin on hyvä tarkistaa riittävän usein ja muistaa suojanaamareiden suodattimien 10 vuoden yläraja. 

Muistilista taloyhtiöille: 

  • Väestönsuojiin on tehtävä tiiveyskoe 10 vuoden välein. Pidä huoli myös muista tarkastuksista ja huolloista. 
  • Nimeä väestönsuojan hoitaja, joka huolehtii väestönsuojan ylläpidosta. Väestönsuojan hoitajan tulisi olla kyseisestä kiinteistöstä, sillä suojautumistilanteessa hänen tulee toimia suojan sisällä. 
  • Kiinteistöhuolto voi toimia väestönsuojan hoitajan apuna huoltoon ja tarkastuksiin liittyvissä asioissa, mutta suojautumistilanteessa kiinteistöhuolto ei voi olla apuna jokaisessa vastuullaan olevassa kiinteistössä. 
  • Alueelliset pelastusliitot ja pelastuslaitokset järjestävät käytännönläheisiä kursseja, joissa opetellaan suojan laitteiden käyttöä. 
  • Väestönsuojan sekä siihen kuuluvien välineiden ja laitteiden tulee olla sellaisessa kunnossa, että suoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. 
  • Kun viranomaiset määräävät, että väestönsuoja on otettava käyttöön, valmistelee väestönsuojan hoitaja suojan käyttökuntoon yhdessä asukkaiden tai muiden kiinteistön käyttäjien kanssa. 

Väestönsuojien huollot ja tarkastukset ulkoistettuna palveluna 

Turvakolmio toimii tukenasi turvallisuudessa myös väestönsuojiin liittyvissä asioissa. Hoitamamme väestönsuojat ovat hyvässä kunnossa ja täyttävät niille määrätyt vaatimukset. Suosittelemmekin lämpimästi liittämään väestönsuojat kiinteistön turvajärjestelmien huoltosopimukseen. 

Palveluihimme kuuluvat väestönsuojien (VSS) tarkastukset, väestönsuojamateriaalien päivitykset ja täydennykset ja suoritamme suojiin 10-vuotistarkastukset VSS-tiiveyskokeineen. Kauttamme on mahdollista suorittaa myös VSS-laitteiden päivitykset tai modernisointi. 

Meiltä saa neuvontaa ja ohjeita väestönsuojien huoltoihin, tarkastustoimenpiteisiin, tiiveys- sekä painekokeisiin ja dokumentointiin liittyen. Autamme materiaalien hankinnassa ja kaikessa mitä tulee väestönsuojien ylläpitoon ja huoltoon. 

Tarkastuksista, vuosihuolloista ja VSS-tiiveyskokeista laaditaan kirjallinen tarkastusraportti, johon liitetään tarvittaessa myös havainnekuvat, mikäli puutteita havaitaan tarkastuksessa. Sähköinen raportti lähetetään tilaajalle työn valmistuttua. 

Lähteet: 

Sisäministeriö: https://intermin.fi/etusivu 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö: https://www.spek.fi/