SISÄLLYS

1 REKISTERINPITÄJÄ ........................................................................................................................................... 3

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA .......................................................................... 3

3 TIETOSUOJAVASTAAVA ................................................................................................................................... 3

4 REKISTERIN NIMI .............................................................................................................................................. 3

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE ................................................... 3

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ ........................................................................................................................... 3

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET .......................................................................................................... 3

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET ....................................................................................... 3

9 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE .................... 4

10 TARKASTUSOIKEUS ........................................................................................................................................ 4

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA ................................................................. 4

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET .................................................... 4

13 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA ............................................................................................ 4

14 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ.................................................................................................... 4


1 REKISTERINPITÄJÄ

Turvakolmio Group -konserni käsittää seuraavat yhtiöt:

• Turvakolmio Oy, turva- ja valvontatekniikka, y-tunnus: 2681783-6

• NAS Finland Ltd Oy, y-tunnus: 2656616-8

• Palomatic Oy, y-tunnus: 1876785-9

Niittytie 33 B, 01300 VANTAA, puh 010 806 760

 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Pekka Usva

Tietosuojaan ja evästeiden käyttöön liittyvissä tiedusteluissa pyydämme ottamaan yhteyttä verkko-lomakkeemme kautta.

 

3 TIETOSUOJAVASTAAVA

Tietosuojavastaavana Turvakolmio Groupissa toimii Jyri Paasonen.

Tietosuojaan ja evästeiden käyttöön liittyvissä tiedusteluissa pyydämme ottamaan yhteyttä verkko-lomakkeemme kautta.

 

4 REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.

 

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimus-velvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

 

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään Turvakolmio Groupin asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, pu-helinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoita-miseen liittyvät tiedot.

 

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä saadaan yhteistyökumppa-neilta, esim. pankeilta ja kiinteistövälittäjiltä.

 

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin asunto-osakeyhtiölle, rahoit-tajille, isännöintijöille ja viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää myös Turvakolmio Groupin markki-nointirekisteriin. Turvakolmio Group luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Turvakolmio Groupia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Turvakolmio Groupia luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Turvakolmio Groupin hallussa olevasta tietokannasta.

 

9 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJES-TÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

 

10 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hä-nellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään kos-kevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

 

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Re-kisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajan-tasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tie-dot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oi-keus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle re-kisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätök-sentekoa ja profilointia.

 

13 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Turvakolmio Group poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoi-minnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perus-tetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Turvakolmio Groupia säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

 

14 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 25.5.2018.