Monipuolinen kumppani

Palomatic Oy:n oston myötä Turvakolmio Group on entistä monipuolisempi asiantuntija, asiakkaan rinnalla.

 

Paloturvallisuus

Paloturvallisuus on henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuden perusta, johon ei valitettavasti kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Yksi todennäköisimmistä yritystä uhkaavista vaaroista on tulipalo.

Tulipalon kohdatessa aineellisten menetysten riski on suuri, henkilövahinkoriskiä unohtamatta. Tulipalo voi aiheuttaa yritystoimintaan vakavia katkoksia (esim. varaston tuhoutuminen), joiden pitkittyessä yritys saattaa joutua lopettamaan toimintansa.

Paloilmoitin havaitsee palon valitun ilmaisutekniikan mukaisesti aikaisessa vaiheessa. Turvakolmion myymät ja toimittamat paloilmoittimet valvovat keskeytyksettä ympäri vuorokauden, seitsemän päivää viikossa, lisäten henkilöturvallisuutta ja täydentäen rakenteellista paloturvallisuutta.

Helppokäyttöisten paloilmoittimien käyttöliittymät antavat selkeät tilannekohtaiset toimintaohjeet. Paloilmoitin ohjaa palontorjunta- ja informaatiojärjestelmien toimintaa.

Turvakolmion toimittamilla paloilmoittimilla toteutetaan helposti ja joustavasti kaikki kiinteistön taloteknistenjärjestelmien ohjaukset viranomaisten vaatimusten mukaisesti.


Paloilmoitinjärjestelmän vuosihuolto

Paloilmoittimen huolto ammattilaisen tekemänä varmistaa, että paloilmoitinlaitteisto on määräysten mukainen jolloin se myös toimii tarkoituksenmukaisesti sille määritetyllä tavalla. Ilmoittimen huoltoja saa tällä hetkellä suorittaa vain TUKES:n hyväksymät paloilmoitinliikkeet. 

Rakennuksiin kiinteästi asennetut paloturvallisuuslaitteet on turvallisuussäädösten mukaisesti tarkastettava vuosittain ja niille on oltava kunnossapito-ohjelma. Vuosihuollon tilaajana ovat tyypillisesti kiinteistöjen kunnossapitovastaavat, isännöitsijät tai tekniset isännöitsijät.

Vuosihuolto toteutetaan yksityiskohtaista huoltotoimenpideohjetta ja sertifioitua toimintatapaa noudattaen. Perustarkastuksen lisäksi suoritetaan testit, joiden avulla saadaan varmuus linjojen, akkujen, ilmaisimien ja anturien toimivuudesta sekä mahdollisista huoltotarpeista.

Asiakas saa Vuosihuollosta tarkan raportin, jossa on eritelty tarkastetut kohdat sekä mahdolliset huoltotarpeet. Dokumentointi tehdään sähköiseen muotoon ja arkistoidaan, joten raportti on tarvittaessa lähettävissä asiakkaalle helposti myös palotarkastajan tullessa käynnille.
 

KULUT

Paloilmoittimen huollosta on pidettävä päiväkirjaa, johon merkataan paloilmoittimen huollon suorittanut yritys ja ajankohta. 

Paloilmoitinhuollossa havaitut puutteet tulee aina korjata ja niistä on laadittava myös asennustodistus. 

Paloilmoittimen huollon laiminlyönti lisää turhia palohälytyksiä. Nykyisin pelastuslaitokset laskuttavat vääristä palohälytyksistä, mikäli niitä tulee vuoden aikana kolme tai enemmän. Yhden väärän hälytyskäynnin hinta on noin 600 euroa pelastuslaitoksesta riippuen. 

Vuosittain tehtävä paloilmoittimen huolto kustantaa keskimäärin noin 700 euroa.


Laitesuunnittelu

Hyvä laitesuunnitelma pitää sisällään vision tulevaisuudesta!

Huomioimalla järjestelmien integroimisen ja päivitykset ylläpitokustannuksineen muodostavat kokonaisuuden jossa kustannukset ja käytettävyys yhdistyy. Ammattiliikkeen rakentamalla suunnitelmalla, sekä ympäristöön parhaiten soveltuvalla laitteistolla tai ratkaisulla voidaan poistaa haitalliset myöhemmin kustannuksia synnyttävät laiteviat.

Suunnitelmaa tehtäessä otamme aina huomioon asiakkaan tarpeet ja laitteen huollettavuuden kustannuksineen. Näin laitteiden kokonaiskustannuksia voidaan tarkastella myös pitkällä aikavälillä.


Laiteasennukset

Laitteiden luotettavuus ja käyttövarmuus ovat tärkeitä mittareita, kun tarkastellaan turvallisuusjärjestelmiä ja niiden eroja. Ratkaisevaa on myös kuinka laite on asennettu ja onko laitteet sopivia olosuhteisiin.

Laitteiden asennustyöt korostuvat usein kun tarkastellaan laitteiden toimivuutta, varmuutta ja siinä ilmeneviä vikoja. Huonosti asennettujen laitteiden asennuksista johtuvista laitevioista syntyy ylimääräisiä kustannuksia jotka nostavat järjestelmän kokonaishintaa kun sitä tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Lisäksi turhat viat heikentävät luottamusta laitteen toimintaan, joka johtaa monesti sen ylläpidon laiminlyönteihin turhina irtikytkentöinä.
 

Tarkastukset

Aina kun tehdään uusia asennuksia, muutostöitä tai laajennuksia tulevat muutokset huomioida myös järjestelmien osalta tarkastuttamalla niiden toiminta ammattiliikkeellä, sekä dokumentoimalla laitteeseen liittyvät kaaviot ja muut asennuskuvat.


Kartoitukset

Kartoittamalla kiinteistöjen paloturvallisuuslaitteet sekä niille tehdyt tarkastus- ja kunnossapitotyöt, saadaan kokonaiskuva kiinteistöjen laitteiden aikaisemmasta hoitamisesta ja mahdollisista puutteista. Näitä puutteita ovat usein säännöllisen kunnossapidon noudattamatta jättäminen sekä muut laiminlyönnit laitteilla. Kartoituksista laaditun raportin avulla kunnossapitoa voidaan parantaa.

Oikein tehdyn kartoituksen suorittaminen vaatii ammattitaitoa, laitetuntemusta sekä laitekohtaista säännöksien ja määräyksien tuntemusta alalta.


Ilmoituksensiirtolaite Palomaticilta

Ilmoituksensiirtolaite tilataan niitä toimittavilta operaattoreilta, kun paloilmoitinkeskus halutaan liittää alueelliseen hätäkeskukseen. Tällöin puhutaan HÄKE-yhteydestä, jossa ilmoituksensiirtolaite ohjelmoidaan välittämään palo- ja vikatiedot suoraan hätäkeskukseen.

Ilmoituksensiirtolaitteen toimittamisesta tarvitaan aina kaksi sopimusta. Yleensä laitteen toimittaja tekee ne asiakkaan opastuksella.

Ilmoituksensiirtolaitteesta tehdään sopimus laitteen toimittajan kanssa (palvelusopimus). Lisäksi tehdään sopimus alueen alueellisen Hätäkeskuslaitoksen kanssa siitä, että ilmoituksensiirtolaite liitetään heidän valvontaansa.

Hätäkeskus valvoo paloilmoittimen laitevikaa, josta ilmoitetaan soittamalla hätäkeskukseen ilmoitetulle hoitajalle tai varahoitajille. Lisäksi hätäkeskukseen välittyy laitteen palotieto, jonka he välittävät eteenpäin palokunnalle.

Hätäkeskus veloittaa ilmoituksensiirtolaitteen kytkentämaksun 50 euroa ja kuukausimaksun 12 euroa. Kuukausiveloitukseen kuuluu kuukausittain suoritettava testikoe, jonka paloilmoittimen hoitaja suorittaa Hätäkeskukseen.

Ilmoituksensiirtolaitteen toimittaja vastaa 24/7 linjavian valvonnasta, jolla varmistetaan hätäkeskusyhteyden jatkuva toiminta.

Ilmoituksensiirtolaitteen toimittaja veloittaa 50-100 euroa kuukaudessa, mikä on maksu toimittajan suorittamasta 24/7-valvonnasta siirtolaitteelle.

ILMOITUKSENSIIRTOLAITE JA LINJAVIKA

Vika ilmoituksensiirtolaitteen ja alueellisen Hätäkeskuksen välisessä yhteydessä on nimeltään linjavika.

Kun ilmoituksensiirtolaite ilmoittaa linjaviasta aloittaa laitteen toimittaja etsimään linjavian aiheuttajaa ja korjaamaan tilannetta.

Laitteen hoitajan tulee ilmoittaa yhteyskatkoksesta päivystävälle palomestarille, jos järjestelmän vian etsintä tai korjaus kestää poikkeuksellisen pitkään. Päivystävä palomestari ohjeistaa laitteen hoitajaa jatkotoimenpiteistä.

Kiinteistöllä tulee olla suunnitelma, jossa ilmoitetaan miten menetellään poikkeustilanteessa, jos ilmoituksensiirtolaitteen ja hätäkeskuksen välinen yhteys katkeaa pitkäksi ajaksi. Tämä suunnitelma tulee sisällyttää osaksi pelastussuunnitelmaa ja paloilmoittimen kunnossapito-ohjelmaa.
 

Muiden hälytysten liittäminen laitteeseen

Ilmoituksensiirtolaitteeseen voidaan liittää myös muita kiinteistön teknisiä hälytyksiä kuten hissihälytys ja murtohälytys. Hälytykset voidaan ohjata tarpeen mukaan joko vartiointiliikkeille tai huoltoyhtiöille. Näitä tietoja ei siirretä Hätäkeskukseen.

Yleensä ilmoituksensiirtolaitteeseen liitetään LVI-laitteiden tilatietoja, joita halutaan ohjata huoltoliikkeille tai kiinteistön omalle huoltomiehelle. Usein sprinklerin tilahälytystiedot liitetään myös siirtolaitteeseen.

Ilmoituksensiirtolaitteen käyttäminen muiden hälytysten siirtoon on hyvä ratkaisu, jos kiinteistössä ei ole käytössä muuta valvontajärjestelmää kuten ns. VAKia.
 

Yhteyden toimivuuden varmistaminen

Toimiakseen ilmoituksensiirtolaite tarvitsee toimivan laajakaista- ja mobiilidatayhteyden. Siirtolaite toimii myös ilman toista yhteyttä mutta sen poisjättäminen ei ole suotavaa.

Kahden erillisen hälytyksensiirtokanavan käytöllä päästään hälytyksensiirtolaitteella lähes 100 prosentin käyttövarmuuteen.

 

 

Heräsikö kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää.